top of page

Privacyverklaring

Uitvaartbureau Penders & Partners

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle diensten die door Uitvaartbureau Penders worden uitgevoerd. Uitvaartbureau Penders verwerkt bij haar dienstverlening persoonsgegevens. Wij gaan uiteraard heel zorgvuldig met uw gegevens om, daar mag u op vertrouwen. Wij doen er alles aan wat in onze macht ligt om de vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen.

Deze privacy verklaring geeft algemene informatie over de wijze waarop Uitvaartbureau Penders met persoonsgegevens omgaat. Verder wordt u geïnformeerd over de rechten die u als betrokkene heeft ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Verwerkingsverantwoordelijke

Uitvaarbureau Penders is een eenmanszaak en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 63088460. De eenmanszaak wordt gedreven door mevrouw B.H.W. Penders-Ernes, aan het adres (6294 AV) Vijlen, gelegen aan de Vijlenberg 149. Omdat wij persoonsgegevens ontvangen en verwerken, zijn wij verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Uitvaartbureau Penders verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens voor verschillende soorten doeleinden. Onder persoonsgegevens worden verstaan de gegevens waarmee personen kunnen worden geïdentificeerd.  Denk bijvoorbeeld aan uw voornaam, achternaam, telefoonnummer, adres, woonplaats, geboortedatum, bankrekeningnummer of mailadres. Alle informatie die een verband kan leggen met u als persoon.

 

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

Persoonsgegevens gebruiken wij voor een aantal zaken. Denk daarbij aan:

 

•   Contact opnemen met u voor, tijdens en na het verzorgen van de uitvaart van uw dierbare;

•   Het toesturen van offertes en facturen;

•   Uw gegevens goed in onze administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen zijn;

 

Van wie hebben we persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens van u en derden (denk daarbij aan genodigden voor een uitvaart). Wij zullen te allen tijde zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan en deze enkel verwerken in overeenstemming met de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de toepasselijke regelgeving. Deze verwerking zal dan geschieden ter uitvoering van een overeenkomst of wettelijke plicht, dan wel ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde.

 

Met wie delen we persoonsgegevens?

Wij zijn genoodzaakt om bepaalde persoonsgegevens met derde partijen te delen. Hierbij moet u denken aan het delen van de NAW gegevens van de vertegenwoordiger van de overledene met de kerk en/of het crematorium. Verder kunnen wij op grond van wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties gedwongen zijn om persoonsgegevens aan derde partijen te verstrekken. Uitvaartbureau Penders zal altijd zoveel mogelijk bij de derde partij waarborgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en voldoende worden beveiligd.

Tenslotte kunnen er externe partijen zijn, die ten behoeve van Uitvaarbureau Penders uw persoonsgegevens moeten verwerken. Denk daarbij aan onder meer een ICT-leverancier. Deze verwerking zal enkel geschieden op basis van verwerkersovereenkomsten waarin de onderlinge rechten en verplichtingen met betrekking tot de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens zijn vastgelegd.

 

Altijd goed beschermd

Wij maken uitsluitend gebruik van eigen beveiligde systemen voor het opslaan van data, om te voorkomen dat persoonsgegevens in verkeerde handen belanden. Wij nemen daarbij de regels van de AVG in acht, zowel ten aanzien van de verwerking van gegevens, als ten aanzien van de meldplicht datalekken (artikel 33 e.v. AVG).

 

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Dat zal van geval tot geval verschillen. Zodra er geen grond meer is om de persoonsgegevens te verwerken cq. bewaren, dan zullen deze worden verwijderd.

 

Doorgifte naar landen buiten de EU

Het valt niet uit te sluiten, dat wij in voorkomende gevallen persoonsgegevens moeten doorgeven aan een land buiten de Europese Unie. In die landen gelden niet altijd dezelfde waarborgen als die welke gelden binnen de Europese Unie. Wij zullen alleen persoonsgegevens doorgeven aan partijen van wie mag worden verwacht, dat zij een vergelijkbaar privacy beleid voeren als Uitvaartbureau Penders.

 

De rechten van betrokkenen

Betrokkenen van wie Uitvaartbureau Penders de persoonsgegevens verwerken kunnen een beroep doen op de volgende wettelijke rechten:

1.         inzage

2.         rectificatie

3.         gegevensverwijdering

4.         beperking van de verwerking

5.         overdraagbaarheid gegevens

6.         bezwaar

Om er voor te zorgen dat betrokkenen de genoemde rechten kunnen uitoefenen, lichten we deze als volgt toe.

 

Recht van inzage

Op verzoek van een betrokkene zal Uitvaartbureau Penders in beginsel een overzicht verstrekken van de persoonsgegevens die door Uitvaartbureau Penders worden verwerkt.

Bij de beantwoording van het verzoek zal Uitvaartbureau Penders in beginsel inzage geven in de verwerkte persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verwerkt, aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden bewaard en wat de overige rechten zijn die de betrokkene heeft.

 

Rectificatie

Als Uitvaartbureau Penders persoonsgegevens verkeerd verwerkt, heeft de betrokkene het recht om rectificatie van de hem/haar betreffende onjuiste persoonsgegevens te krijgen. In het geval dat persoonsgegevens onvolledig zijn, kan de betrokkene verzoeken om deze aan te vullen.

 

Gegevensverwijdering

Onder strikte omstandigheden kan de betrokkene van Uitvaartbureau Penders verlangen dat verwerkte persoonsgegevens worden gewist. In de volgende situaties moet Uitvaartbureau Penders aan dit verzoek voldoen:

- Wanneer de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verkregen;

- De verwerking van persoonsgegevens geschiedt op basis van toestemming die van de betrokkene werd verkregen, waarna de betrokkene deze toestemming intrekt en er geen andere grondslag meer is op basis waarvan Uitvaartbureau Penders de persoonsgegevens mag verwerken

- De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens en er zijn geen dwingende gerechtvaardigde gronden die zwaarder wegen dan dit bezwaar;

- De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt;

- De persoonsgegevens moeten op grond van een wettelijke plicht worden gewist.

 

Beperking van de verwerking

Indien een betrokkene een verzoek heeft gedaan tot correctie van door Uitvaartbureau Penders verwerkte persoonsgegevens, kan dezelfde betrokkene verzoeken om de verwerking te beperken, gedurende de periode dat Uitvaartbureau Penders het verzoek onderzoekt. Ook wanneer een betrokkene van oordeel is dat Uitvaartbureau Penders persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt of deze niet meer nodig heeft of wanneer de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de gegevensverwerking, kan de betrokkene verzoeken de gegevensverwerking (tijdelijk) te beperken.

In het geval Uitvaartbureau Penders aanleiding ziet om aan het verzoek om beperking van de gegevensverwerking te voldoen, zullen wij alleen nog gegevens verwerken met toestemming van de betrokkene of wanneer daarvoor een gerechtvaardigd belang bestaat.

 

Overdraagbaarheid gegevens

Een betrokkene heeft het recht van Uitvaartbureau Penders te vragen om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm ter beschikking te stellen, wanneer deze gegevens zijn verwerkt op basis van de toestemming van de betrokkene, dan wel ter uitvoering van een overeenkomst. Ook heeft de betrokkene het recht te verlangen dat die persoonsgegevens worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 

Bezwaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van persoonsgegevens door Uitvaartbureau Penders. Uitvaartbureau Penders zal in dat geval de gegevensverwerking staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren, welke gronden zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene.

 

Uitoefening rechten

De betrokkene die één of meerdere van de hierboven genoemde rechten wil uitoefenen, kan een e-mail sturen naar het adres info@uitvaartbureaupenders.nl. Uitvaartbureau Penders zal binnen de wettelijke termijn van vier weken reageren op het verzoek. Het valt niet uit te sluiten dat wij binnen de gestelde termijn nog niet inhoudelijk kunnen reageren op het verzoek. Uitvaartbureau Penders zal in dat geval aangeven waarom er meer tijd nodig is om te reageren op het verzoek en binnen welke aanvullende termijn wij zullen reageren.

 

Intrekken toestemming

In het geval dat Uitvaartbureau Penders de persoonsgegevens van een betrokkene verwerkt op basis van diens toestemming, dan heeft deze betrokkene te allen tijde het recht om die toestemming in te trekken. Mocht Uitvaartbureau Penders in dat geval geen aanvullende grond hebben om de persoonsgegevens te verwerken, dan zal de gegevensverwerking vanaf het moment van intrekking van de toestemming worden gestopt.

 

Klachten

Indien een betrokkene een klacht heeft over de wijze van gegevensverwerking door Uitvaartbureau Penders en deze betrokkene van mening is dat Uitvaartbureau Penders de ingediende klacht niet serieus heeft genomen, dan kan dit worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP kan dan mogelijk een onderzoek instellen. Ook kan de betrokkene een relatief eenvoudige procedure bij de rechter instellen. Meer informatie over die procedure kan worden gevonden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Over deze privacy verklaring

Dit is de privacy verklaring van Uitvaartbureau Penders. De inhoud hiervan kan regelmatig worden aangepast. Deze huidige versie is gemaakt op 8 december 2020. De meest recente versie vindt u www.uitvaartbureaupenders.nl

 

Vragen over privacy?

Wij kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van deze privacy verklaring nog aanvullende vragen hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan door het sturen van een e-mail naar info@uitvaartbureaupenders.nl en wij reageren zo snel als mogelijk op uw vraag.

bottom of page